มมร ล้านนา : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา

ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควตา


1.สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

View Fullscreen

2.สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

View Fullscreen

3.สาขาวิชาการปกครอง

View Fullscreen

4.สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (มนุษยศาสตร์)

View Fullscreen