ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการวิชาชีพครู  รุ่นที่  16

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

 

                ตามที่โครงการวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโครงการวิชาชีพครู   รุ่นที่  16  แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

 

ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

ฉายา

สกุล

1.        

001

นางสาว

ชนานุช

 

ชัยรัต

2.        

002

นางสาว

ปาริชาติ

 

กันทะเสนา

3.        

003

นางสาว

วารินทร์

 

ฟองฟู

4.        

004

นาย

ศรายุทธ

 

พุทธเขียว

5.        

005

ว่าที่ ร..หญิง

สุภาวดี

 

ฉิมมา

6.        

006

นางสาว

เนตรคนางค์

 

โสภณ

7.        

007

นางสาว

รัชนีวรรณ

 

ผลรินทร์

8.        

008

นาง

ญาณิกา

 

จอมแปง

9.        

009

นาย

กิตติพันธ์

 

คำลอม

10.     

010

นาย

วีระพงษ์

 

ใจเขม็ง

11.     

011

นาง

จุฑามาศ

 

อินทจักร์

12.     

012

พระ

นรรัฒน์

ธมฺมรกฺขิโต

สุขอ้น

13.     

013

นางสาว

เจียงจิตร์

 

บุญทาแดง

14.     

014

นางสาว

ปิยะวดี

 

ยะแก้ว

15.     

015

นางสาว

จรรยา

 

วิมล

16.     

016

พระ

ปิยะพงค์

ปญฺญาวชิโร

เอี่ยมกุล

17.     

017

นางสาว

แอกร

 

ไชยแก้ว

18.     

018

นาง

ศรีลา

 

โพธิวงค์

19.     

019

นาง

ประภาพร

 

สุวรรณบงกช

20.     

020

นาง

อรัญญา

 

แก้วมา

21.     

021

นางสาว

สุดาลักษณ์

 

เตจ๊ะแก้ว

22.     

022

นางสาว

ชลทิพา

 

ศัทธาชีพ

23.     

023

นาย

วิทยา

 

ยาสาร

24.     

024

นางสาว

ภารดี

 

จักร์ปั๋น

25.     

025

นาง

ธนวรรณ

 

พื้นมา

26.     

026

นางสาว

กาญจนา

 

จันสา

27.     

027

นางสาว

ปิยะวรรณ

 

นันตาบุญ

28.     

028

ว่าที่ ร..หญิง

ฐิติชญา

 

หนูนแปง

29.     

029

นางสาว

เนตรนภา

 

กันทาหู

30.     

030

นาย

บรรจง

 

โพธิวงค์

31.     

031

นาย

สถาพร

 

มหาวงค์

32.     

032

นาง

ดวงฤดี

 

พงษ์เทอดศักดิ์

33.     

033

นาง

ณัฐนันท์

 

เสมอใจ

34.     

034

นางสาว

นิตยา

 

เด่นอักษรกุล

35.     

035

นาย

นภดล

 

คำไชย

36.     

036

นาง

สุภัค

 

อ้ายเสาร์

37.     

037

นางสาว

อัมพร

 

อินตาลา

38.     

038

นางสาว

สิริภาคย์

 

ยาคะ

39.     

039

นาย

จตุพร

 

ภูมิพิงค์

40.     

040

นางสาว

พิมพ์ชนก

 

จันทร์ใจวงค์

41.     

041

นาย

สมเกียรติ

 

ถาวร

42.     

042

นางสาว

อัมพร

 

บุญมาปะ

43.     

043

นาย

ทัศไนย

 

ใจคำ

44.     

044

นาง

นาตยา

 

สินธุวาทิน

45.     

045

นางสาว

ไพลิน

 

เรือนสติ

46.     

046

นาย

เดชา

 

ทาใหม่

47.     

047

นางสาว

ปรีดาพร

 

แสงรังสรรค์

48.     

048

นางสาว

ไก่ทอง

 

บุญเนตร

49.     

049

นาย

ปริญญา

 

แปงโม่ง

50.     

050

นาย

อิ่นคำ

 

ทาจ้อย

51.     

051

นางสาว

สุภาพร

 

คำชมภู

52.     

052

นางสาว

สมถวิล

 

บุญสม

53.     

053

นางสาว

ฐิติมา

 

บุญเรือง

54.     

054

นาง

ศิลาทิพย์

 

ตนรู้

55.     

055

นาย

วีร์

 

พวงเพิกศึก

56.     

056

นาง

วรรณภา

 

เจริญผล

57.     

057

พระ

ขวัญชัย

สิริวณฺโณ

สิริวรรณภา

58.     

058

พระ

มหาโอภาส

สมจิตฺโต

วันเห่า

59.     

059

นางสาว

จุฑามาศ

 

สุวรรณ

60.     

060

นางสาว

วันวิสาข์

 

กันทะวัง

61.     

061

นางสาว

กัญญาณี

 

สนใจ

62.     

062

นางสาว

สุกัญญา

 

มาริน

63.     

063

นางสาว

คุณารักษ์

 

ไชยวงค์

64.     

064

นาย

เฉลิมศักดิ์

 

เยาวโสภา

65.     

065

นาย

ณรงค์ชัย

 

อินตาจักร์

66.     

066

นาง

ละอองดาว

 

โสภา

67.     

067

นาย

อภิชาต

 

บุญเจริญ

68.     

068

พระ

สัญชัย

าณวีโร

ทิพย์โอสถ

69.     

069

นาย

ศุภชัย

 

ชัยโย

70.     

070

นางสาว

พันทิวา

 

ปันติ๊บ

71.     

071

นางสาว

ฐิติรัตน์

 

ขันชัยทิศ

72.     

072

นางสาว

สุภาพร

 

ยศบุญเรือง

73.     

073

นางสาว

วรินทร์ดา

 

กามา

74.     

074

นางสาว

อุษณี

 

ขัติยะ

75.     

075

นาง

พวงทอง

 

กิจดำรงธรรม

76.     

076

นางสาว

มลฤดี

 

แซ่ด่าน

77.     

077

นางสาว

ชัชฏาภรณ์

 

ชัยพรม

78.     

078

นาย

รณชัย

 

กล้าผจญ

79.     

079

พระ

ไพรวรรณ

 

กงจักร

80.     

080

นาย

พิชญศักดิ์

 

เร่งเร็ว

81.     

081

นาย

วรฉัตร

 

คำธัญ

82.     

082

นาย

เชิดพงค์

 

วงค์ห้อ

83.     

083

นาย

วุฒิชัย

 

เลิศดำเนิน

84.     

084

นาย

สาธิต

 

แสนสิทธิ์

85.     

085

นางสาว

ณัฐวดี

 

วันวิจารณ์

86.     

086

นางสาว

พนิตา

 

เสริมมติวงศ์

87.     

087

นาย

บุญอยู่

 

จินะมูล

88.     

088

นางสาว

อิศรา

 

ถึกสุวรรณ์

89.     

089

นางสาว

มารียา

 

กันจนะ

90.     

090

นาง

จุฑาทิพย์

 

ชัยวงศ์

91.     

091

พระ

อุดม

อุตฺตมปโญ

เขียวสา

92.     

092

นางสาว

จันทร์หอม

 

กันทะสอน

93.     

093

นางสาว

จันทร์ฉาย

 

วงษ์เติง

94.     

094

นาง

วันทนีย์

 

ชัยชนะ

95.     

095

นางสาว

ผกาวัลย์

 

ถามดี

96.     

096

นาย

สุรชัย

 

แสนสุรินทร์

97.     

097

นาง

เกศรา

 

สมัยกุล

98.     

098

นางสาว

จิราภรณ์

 

ปัญญาศรี

99.     

099

นางสาว

พวงผกา

 

ภักดี

100. 

100

นางสาว

นงนุช

 

สุขขี

101. 

101

นาย

ยิ่ง

 

จันตะมะ

102. 

102

นาย

ปกานต์

 

อุดมธนะสารสกุล

103. 

103

นางสาว

พัฒนา

 

ปัญญามัง

104. 

104

นาย

วินัย

 

ชินวงษ์

105. 

105

นาย

นพดล

 

ธัญญเจริญ

106. 

106

นางสาว

นวดา

 

แสงกระจ่างเรือง

107. 

107

นาย

สมชาย

 

ทาเมือง

108. 

108

นางสาว

ชลธิชา

 

นะที

109. 

109

นางสาว

ลักษณา

 

พุฒรา

110. 

110

นาย

สุวิทย์

 

ยาประสิทธิ์

111. 

111

นางสาว

กมลรัตน์

 

อัตตปัญโญ

112. 

112

นางสาว

นุชจรีย์

 

ปัญญาทา

113. 

113

นางสาว

พร

 

ใจมา

114. 

114

นางสาว

สุพรรณี

 

สมสุข

115. 

115

นาย

พิทักษ์

 

เลิศฤดี

116. 

116

นาย

ประหยัด

 

รัตนคีรีกุล

117. 

117

นางสาว

อัมรา

 

อินทนนท์

118. 

118

นาง

สมศรี

 

รัศมีมารีย์

119. 

119

นาย

อนุชาติ

 

พิทักษ์พนากุล

120. 

120

พระมหา

ศรีบุญแสง

สิริปุโญ

โกดแก้ว

121. 

121

พระ

ขวัญชัย

จรณสมฺปนฺโน

ผ้ายเทศ

122. 

122

สามเณร

สุกิจ

 

อภิวงค์งาม

123. 

123

นางสาว

แสงเดือน

 

แปงอี

124. 

124

นางสาว

วรอัญญู

 

ณรงค์เดชา

125. 

125

นาย

รุ่งเรือง

 

สุทธการ

126. 

126

นางสาว

รังสินีย์

 

ซื่อเกียรติขจร

127. 

127

นางสาว

นิรันดร์พร

 

เหลืองเงิน

128. 

128

นางสาว

เบญจวรรณ

 

ปินตาอินทร์

129. 

129

พระมหา

ทนงศักดิ์

วชิรญาโณ

นันต๊ะเครือ

130. 

130

นาง

สมพร

 

นุชจำนงค์

131. 

131

นางสาว

ประภาพร

 

ประกอบการ

132. 

132

นางสาว

ละมัย

 

ย่างงาม

133. 

133

นางสาว

โพธิพงศ์

 

ศรีจันทร์

134. 

134

นางสาว

นวันดา

 

บัวขำ

135. 

135

นางสาว

อรุณี

 

ชื่นจิตร

136. 

136

นางสาว

ชุลีพร

 

แซ่ลี

137. 

137

พระมหา

อาโซ

สุชาโต

แลเชอ

138. 

138

พระ

อินทรีย์

สิริธมฺโม

แสงเท้า

139. 

139

นางสาว

ปรัชญาภรณ์

 

เจริญทรัพย์

140. 

140

นาย

ภูมิใจ

 

วังคำ

141. 

141

พระ

ธนัทชัย

ธนญฺชโย

มงคลวาท

142. 

142

นางสาว

ชลธิชา

 

ทิศวงค์

143. 

143

นาย

เสน่ห์

 

เตจ๊ะนา

144. 

144

พระ

สุพจน์

 

ตาลคำ

145. 

145

นาง

นพวรรณ

 

ศรชัยไพศาล

146. 

146

นางสาว

รัตน์มณี

 

เทพทอง

147. 

147

นาย

ตะวัน

 

โล่ห์เพ็ชร์

148. 

148

นาง

รุ่งทิวา

 

อ่อนยิ้ม

149. 

149

นางสาว

พิกุล

 

กิจไทยสงค์

150. 

150

นาย

ครรชิต

 

บัวบาน

151. 

151

นาง

ขนิษฐา

 

ศรีปวนใจ

152. 

152

นางสาว

กรรณิการ์

 

พงษ์อยู่

153. 

153

นาย

สุนทร

 

บุญทา

154. 

154

นาย

ธนญชัย

 

มุกพลอย

155. 

155

นางสาว

กิ่งแก้ว

 

อปุนันท์

156. 

156

นางสาว

นงนุช

 

มาลาสุริยา

157. 

157

นางสาว

นวลนิภา

 

สาทะเขียว

158. 

158

พระ

สมบัติ

สิริลาโภ

สิริธารากุล

159. 

159

นางสาว

ฐิติรัตน์

 

กันทะวงค์

160. 

160

นาย

ณัฐพล

 

วียะศรี

161. 

161

นางสาว

นัศรินทร์

 

เรือนงาม

162. 

162

พระ

ปรารถนา

ปสนฺโน

เวสโกสินทธิ์

163. 

163

นางสาว

ทศพิธ

 

ดวงผ่อง

164. 

164

พระ

พงษ์พันธุ์

ปภสฺสรจิตฺโต

แซ่ย่าง

165. 

165

พระ

พิษณุ

ฺญาวุโธ

ตันโน

166. 

166

นางสาว

จารุนันท์

 

ปวงสมุทร

167. 

167

นาย

เสรี

 

ภีระ

168. 

168

นาย

ไชยวัฒน์

 

กันธวรรณ

169. 

169

นางสาว

พิมล

 

อุดมธนากร

170. 

170

นางสาว

อัจฉรา

 

วิริยะเกียรติ

171. 

171

นางสาว

ศิริพร

 

พรหมพิจารณ์

172. 

172

นาย

ชัยชนะ

 

นาทองไชย

173. 

173

นางสาว

พรลภัส

 

ไสยสาลี

174. 

174

นาง

ศรีมณี

 

ทองดีเลิศ

175. 

175

นาย

วิทยา

 

ภูฆัง

176. 

176

นางสาว

จันจิรา

 

ขามะวัน

177. 

177

นางสาว

สุดารัตน์

 

ชุมมะเสนา

178. 

178

นางสาว

พิมพา  

 

คีรีชัยพฤกษา

179. 

179

นาย

ณัฏฐพร

 

สมผดุง

180. 

180

นาย

บัวทิพย์

 

มณีวรรณ

181. 

181

นาง

วรรณเพ็ญ

 

จารุมณี

182. 

182

นาย

ขจร

 

สุธรรม

183. 

183

นางสาว

นวรัตน์

 

นพหิรัญ

184. 

184

นาย

ชัยวัฒน์

 

ท้าวทุมมา

185. 

185

นางสาว

กาญจนา

 

พรมซาว

186. 

186

นางสาว

แอนนา

 

ปัญโญ

187. 

187

นาย

ธีรวุฒิ

 

อภิปรัชญาฐิติกุล

188. 

188

นางสาว

นุจรินทร์

 

กันทวี

189. 

189

นาย

หริภุญไชย

 

จินาติ

190. 

190

นางสาว

ระติวัลย์

 

ทองกูล

191. 

191

นาย

นิรันดร์

 

ปันแก้ว

192. 

192

นางสาว

กุหลาบทิพย์

 

ยศหล้า

193. 

193

นางสาว

จุฑามาศ

 

เปรมพงษ์

194. 

194

นางสาว

จีราพัตร

 

คำวงศ์

195. 

195

นางสาว

นรัชรา

 

แปโค

196. 

196

นาย

สุพิษ

 

สีคำมี

197. 

197

พระ

สมจิตร

 

ดวงใจไพรวัลย์

198. 

198

พระ

สิทธิวงษ์

 

บูรณะไพรวัลย์

199. 

199

พระ

พีรยุทธ

 

สุริยะ

200. 

200

นางสาว

อุทัยวรรณ

 

บุญเรือง

201. 

201

นางสาว

รัตติกาล

 

คงแดง

202. 

202

นางสาว

พัชรินทร์

 

ทองคำ

203. 

203

ว่าที่ ร..

นิรันดร์

 

หิรัญสุข

204. 

204

นางสาว

สมใจ

 

ผมพันธ์

205. 

205

นาย

เพิ่มพูน

 

สายทอง

206. 

206

นาย

อภิวันทน์

 

สุธรรม

207. 

207

นางสาว

วาสนา

 

หน่อมา

208. 

208

นางสาว

อำภา

 

ละมูล

209. 

209

นาย

อิทธิพล

 

อินแถลง

210. 

210

นางสาว

น้ำค้าง

 

สวัสดิ์ประดิษฐ์

211. 

211

นางสาว

สาวิตรี

 

เมืองหอม

212. 

212

นางสาว

หงษ์หยก

 

พะบู่

213. 

213

นาย

สมชาย

 

เมธารีชัยกุล

214. 

214

นางสาว

เพ็ญนภา

 

จันทร์เต็ม

215. 

215

นาย

สมพร

 

พนาไพศาลสกุล

216. 

216

นาย

นิเวสน์

 

ไพรพนาชัยมั่น

217. 

217

นาง

พรรณิภา

 

ราชประสิทธิ์

218. 

218

นาย

พิฆเนศ

 

คงคาใส

219. 

219

นาย

สุทิน

 

สีตา

220. 

220

นางสาว

นิตยา

 

มาลาสุริยา

221. 

221

พระ

สมศักดิ์

 

ขันเป็ง

222. 

222

นาง

ปราณี

 

จันทรศานติ

223. 

223

นาง

ปราณี

 

นวลทา

224. 

224

นางสาว

บุษบง

 

นาหมื่น

225. 

225

พระ

ธีรศักดิ์

 

บุญจง

226. 

226

นาย

สุทธิศักดิ์

 

ส่าโท

227. 

227

นางสาว

นฤมล

 

เงาคำ

228. 

228

นางสาว

พนารัตน์

 

มาณกิจ

229. 

229

นาง

สุภาพร

 

สุยะเรือง

230. 

230

นางสาว

ศันสนีย์

 

แตะยา

231. 

231

นางสาว

กันนิกา

 

เครือปัญญา

232. 

232

นางสาว

กาญจนา

 

จันทร์เรือง

233. 

233

สามเณร

เอกชัย

 

กฤษฎา

234. 

234

นาย

ขรรธ์ชัย

 

สุธรรมมา

235. 

055

นางสาว

ชุลีพร

 

ศักดิ์สง่าวงษ์

 

ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมาสอบสัมภาษณ์ ใน วันที่  24  เมษายน   2548  เวลา  09.00-12.00 . หากพ้นกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

 

โครงการวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา