1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการวิชาชีพครู  รุ่นที่  17


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการวิชาชีพครู  รุ่นที่ 
17

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา 

                ตามที่โครงการวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้ประกาศรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าศึกษาโครงการวิชาชีพครู   รุ่นที่  17 ตั้งแต่วันที่  15 กันยายนถึง 25 ตุลาคม   2548 ไปแล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

เลขที่สมัคร

คำนำหน้าชื่อ

ชื่อ

ฉายา

สกุล

1

001

นางสาว

สิตยา

 

หล้าดวงดี

2

002

นาย

นิรันดร์

 

อินต๊ะยศ

3

003

นางสาว

วินัสสา

 

ถวายลาภ

4

004

นาย

พิทักษ์

 

เจริญตามปัญญา

5

005

นางสาว

แสงเดือน

 

คำสอน

6

006

นางสาว

กนิษฐา

 

กุณะด้วง

7

007

นาย

เชาวลิต

 

กันยา

8

008

นางสาว

เนตรนภา

 

ปันสวน

9

009

นางสาว

นิลเนตร

 

ดวงต๋า

10

010

นางสาว

เบญจพรรค์

 

เบี้ยวบรรจง

11

011

นาง

เดือนฉาย

 

แต้มมาก

12

012

นางสาว

กรรณชรี

 

สันธิ

13

013

นางสาว

เกศินี

 

สถานเดิม

14

014

นางสาว

พรทิพย์

 

รัศมีวงค์

15

015

นางสาว

รัชนีกร

 

เจริญใจ

16

016

นางสาว

นิรัชรา

 

แปโค

17

017

นาง

สังวาลย์

 

กาละปั๋น

18

018

นางสาว

กาญจนา

 

รัตนประชารมย์

19

019

นาย

สรัญพงษ์

 

สังมณี

20

020

นาย

สุรศักดิ์

 

สมพาน

21

021

นางสาว

นพมาศ

 

ริยะนา

22

022

นางสาว

พรรณี

 

สุขะปียง

23

023

พระ

สมหมาย

จารุธมฺโม

มาวงษ์

24

024

พระ

จีรศักดิ์

ปริสุทฺโธ

อินต๊ะใหม่

25

025

นาย

เกียรติศักดิ์

 

บุญเพ็ง

26

026

นางสาว

รัตติกาล

 

แก้วแก้ว

27

027

นาย

อารวัฒน์

 

แสงสุวรรณ์

28

028

นางสาว

ธารารัตน์

 

หลวงทิพย์

29

029

นางสาว

กรณ์ทิพย์

 

ใจน้อย

30

030

นาย

ณัฐพงษ์

 

ดอกศรีเมือง

31

031

นางสาว

สุวิมล

 

กุออ

32

032

นาย

พีรพงษ์

 

พัฒนเกียรติชีวิน

33

033

นางสาว

น้ำผึ้ง

 

สกุลเนตร

34

034

นาย

พิชิต

 

วงค์สุนธิ

35

035

นางสาว

สิรินันท์

 

สุวรรณเลิศ

36

036

นาย

กิตติภัณฑ์

 

คำธิตา

37

037

พระ

สุรัตน์ชัย

ธมฺมปาโล

หมอกแสง

38

038

นางสาว

ศศิกานต์

 

ศรีวิชัย

39

039

นางสาว

ธัญเนตร

 

มีไชยโย

40

040

นางสาว

จิราพร

 

ศรีธิอ้าย

41

041

นางสาว

อำไพ

 

คาบเพชร

42

042

นางสาว

นุสรา

 

เลาหมี่

43

043

นางสาว

อรพิมล

 

บุณยรัตพันธุ์

44

044

นางสาว

สลิลา

 

พลอยแก้วฝน

45

045

นางสาว

พัชราภรณ์

 

เลิศดำเนิน

46

046

นางสาว

นิยัสมิน

 

จิยี่งอ

47

047

นาย

ขวัญชัย

 

ประนันชัย

48

048

นาง

ปรารถนา

 

แก้วใจกัน

49

049

นางสาว

สิรินทร์

 

ทุนคำ

50

050

นาย

อดิศักดิ์

 

เรืองไต

<<<back 1 2 3 4 5  next>>>

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Webmaster asksak@hotmail.com