โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร

          พระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด