web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ข่าว ป.ตรี ทั้งหมด

 
 
menu-icon ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกป.ตรี ภาคปกติรอบ 2 ประจำปี 2561
menu-icon ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกป.ตรี ภาคปกติรอบ 2 ประจำปี 2561
menu-icon ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกป.ตรี นอกเวลาราชการ ประจำปี 2561
menu-icon ประกาศ คำสั่ง ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560
menu-icon ประกาศ คำสั่ง ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติ 2/2560
menu-icon ประกาศตารางสอบปลายภาค 2/2560 ภาคเสาร์-อาทิตย์
menu-icon ประกาศกำหนดการสอบปลายภาค 2/60 ภาคเสาร์-อาทิตย์
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้มีผ่านการสอบคัดเลือกปริญญาตรี ประจำปี 2561
menu-icon กำหนดการรับสมัครปริญญาตรี รอบ 2 ประจำปี 2561
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าปริญญาตรี ประจำปี 2561
menu-icon ประกาศผลโควต้าบรรพชิต ประจำปี 2561
menu-icon ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 4 ศึกษาศาสตร์
menu-icon คำสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560
menu-icon ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้นปีที่ 4 ศึกษาศาสตร์
menu-icon ปฏิทินการศึกษา ภาคปกติ(AEC) ภาคเรียนที่ 2/2560
menu-icon ปฏิทินการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ ภาคเรียนที่ 2/2560
menu-icon สัมมนาเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ฯ
menu-icon ประกาศเรื่อง กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
menu-icon ประกาศเรื่อง การสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
menu-icon โครงการสัมมนาและมัชฌิมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
menu-icon ประกาศเรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
menu-icon ประกาศเรื่อง การส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
menu-icon ปฎิทินการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2560 ศึกษาศาสตร์ รหัส 56,57
menu-icon ประกาศสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ศึกษาศาสตร์ ปี 4
menu-icon ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ศึกษาศาสตร์ ปี 4
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อภาคปกติ รอบพิเศษ
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อภาคพิเศษ รอบพิเศษ 
menu-icon ประกาศกำหนดการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560 
menu-icon  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2560 
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ 2 เสาอาทิตย์ 1/2560
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2560 รอบสอง
menu-icon ผังที่นั่งสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อรอบสอง ปีการศึกษา 2560
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อรอบสองปีการศึกษา 2560
menu-icon ประกาศกำหนดการเปิดเรียนปี 4 ศึกษาศาสตร์ เทอม 1/60
menu-icon ปฏิทินการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รหัส 56,57 ปีการศึกษา1/2560
menu-icon ประกาศผลสอบคัดเลือกสาขาการปกครอง นอกเวลาราชการปี60
menu-icon เลื่อนการสอบเข้าศึกษา ป.ตรีภาษาอังกฤษ นอกเวลาราชการปี60
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการปกครอง นอกเวลาราชการปี60
menu-icon ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา3/2559
menu-icon ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคฤดูร้อน 2559
menu-icon รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2560
menu-icon สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2560
menu-icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2560
menu-icon การส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
menu-icon ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (เสาร์-อาทิตย์)
menu-icon ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ปกติบ่าย)
menu-icon ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ปกติเช้า)
menu-icon ประกาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559
menu-icon ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการเรียนที่ 2/2559
menu-icon ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคการเรียนที่ 2/2559
menu-icon ปฐมนิเทศนักศึกษารัฐศาสตร์และพุทธศาสตร์ ปี ๔
menu-icon ประกาศการสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2559
menu-icon ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติเช้า ภาคการศึกษาที่ 1/2559
menu-icon ตารางสอบปลายภาค ภาคปกติบ่าย ภาคการศึกษาที่ 1/2559
menu-icon ตารางสอบปลายภาค(เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1/2559
menu-icon ตารางเรียน/ตารางสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่  1 / 2559
menu-icon ประกาศเรื่องการเข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2559
menu-icon กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2559
menu-icon ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1/2559
menu-iconปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1/2559
menu-icon กำหนดการเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
menu-icon ปฎิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่  1 / 2559
menu-iconรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ป.ตรี (เสาร์อาทิตย์) 2559 สาขาการปกครอง รอบสอง
menu-icon ตารางเรียน/ตารางสอนภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่  1 / 2559
menu-iconรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปริญญาตรี (เสาร์อาทิตย์) 2559 สาขาการปกครอง รอบสอง
menu-iconปฎิทินการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559
menu-iconประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปริญญาตรีรอบสาม ปีการศึกษา2559
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปริญญาตรีรอบสาม ปีการศึกษา2559
menu-iconเลื่อนประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
menu-icon กำหนดการเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
menu-iconรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อปริญญาตรี รองสอง ปีการศึกษา 2559
menu-icon รายชื่อผู้ผ่านการสอบปริญญาตรี (เสาร์อาทิตย์) 2559 สาขาการปกครอง
menu-icon รายชื่อผู้ผ่านการสอบปริญญาตรี (เสาร์อาทิตย์) 2559 สาขาภาษาอังกฤษ
menu-iconปฎิทินการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 1/2559
menu-iconประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ปริญญาตรีรอบสาม ปีการศึกษา2559
menu-icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปริญญาตรีรอบสาม ปีการศึกษา2559
menu-iconเลื่อนประกาศผลการเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
menu-icon กำหนดการเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
menu-icon รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อปริญญาตรี รองสอง ปีการศึกษา 2559
menu-icon รายชื่อผู้ผ่านการสอบปริญญาตรี (เสาร์อาทิตย์) 2559 สาขาการปกครอง
menu-icon รายชื่อผู้ผ่านการสอบปริญญาตรี (เสาร์อาทิตย์) 2559 สาขาภาษาอังกฤษ
menu-icon รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
menu-icon เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อรายงานตัว ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
menu-icon ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
menu-icon รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6