web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร

 1

     ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร สาขาวิชรัฐประศาสนศาสตร์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

2345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6