web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียนและครู ห้องเรียนบ้านปางคอง

pangkong1

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนนา นำคณะเข้าเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค แก่นักเรียนและครู ณ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา อำเภอปางมะผ้า ห้องเรียนบ้านปางคอง อำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ติดชายแดนไทย-พม่า ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

23456789101112

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6