web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

วันวิสาขบูชา 2561

1 copy

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ฟังธรรม ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เนื่องในวันเทศกาลวันวิสาขบูชา 28 พฤษภาคม 2561(ภาพ/ข่าว: ตั้ม สุวิท เอฟซี)

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy10 copy11 copy12 copy13 copy14 copy15 copy16 copy17 copy

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6