web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

รก.รองอธิการบดีต้อนรับนายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย

1

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทน รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับน.พ.วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ์ นายกสโมสรฝึกการพูดแห่งลานนาไทย ศ.คลินิก ทพ.วินัช พัฒนากรณ์ พร้อมสมาชิกสโมสรฝึกพูดแห่งลายนาไทย เข้ากราบนมัสการ และนิมนต์ให้เล่าเกียรติประวัติของ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม  ณ ห้องสมุด มมร วิทยาเขตล้านนา

2345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6