web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ใบสมัครปริญญาตรี 2561รอบ 2

newstd3

 

  ใบสมัครปริญญาตรี 2561 ดาวโหลด
  กำหนดการรับสมัคร ป.ตรี ภาคปกติ ดาวโหลด
  กำหนดการรับสมัคร ป.ตรี ภาคนอกเวลาราชการ ดาวโหลด
       
  วิธีปฏิบัติ    
  1. ดาวโหลดใบสมัคร พร้อมทั้งกรอกประวัติ ให้เรียบร้อย    
  2. นำเอกสารทั้งหมดที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ส่งสำนักงานวิทยาลัยศาสนศาสตร์ อาคาร MBU 1  

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6