web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ใบสมัครปริญญาโท 2561

grd-61

 

  ใบสมัครปริญญาโท 2561 ดาวโหลด
  แบบ อ.7 ดาวโหลด
  แบบ อ.8 ดาวโหลด
       
  วิธีปฏิบัติ    
  1. ดาวโหลดใบสมัคร พร้อมทั้งกรอกประวัติ ให้เรียบร้อย    
  2. ดาวโหลด แบบ อ.7 พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน    
  3. ดาวโหลด แบบ อ.8 จำนวน 2 ชุด นำไปให้ผู้รับรองจำนวน 2 ท่าน กรอกข้อมูล และใส่ซองปิดผนึก     
  4. นำเอกสารทั้งหมดที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ส่งสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร MBU 4    

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6