web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2561

ภาพหม พระสอน 610

     พระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ออคิด โดยมีพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเข้าร่วมประชุมกว่า 300 รูป
IMG 9789IMG 9841IMG 9794IMG 9791IMG 9800IMG 5320

ภาคเช้า เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน" โดย ดร.สุรวงศ์ วัฒนกุล

IMG 9854IMG 9861

ภาคบ่ายแบ่งฐานกิจกรรมจำนวน 4 ดังนี้
   ฐานที่ 1 เรื่อง "วิธีการสอน" โดยพระมหาสกุล มหาวีโร,ดร.
   ฐานที่ 2 เรื่อง "บทบาท/ประสบการณ์ พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน" โดย พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร,พระวีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน
   ฐานที่ 3 เรื่อง "ถอดบทเรียนพระสอนศีลธรรม" โดย ดร.ชาลี ภักดี
   ฐานที่ 4 เรื่อง "การสร้างกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนรู้" โดย อาจารย์วิสุทธิ แสนสุวรรณ์

IMG 5542IMG 5567IMG 9981IMG 9985IMG 0032

ผลการประกวดนวัตกรรม พระสอนศีลธรรม
รางวัลที่ 1 พระครูปลัดสิริมงคล ถิริญาโณ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 พระชญานันท์ กิตฺติปญฺโญ

IMG 5689IMG 0086IMG 0081

พิธีปิดโครงการ โดยพระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

IMG 5682IMG 5695

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6