web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2561

1

   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา จัดโครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ประจำปี 2561 สำหรับพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4  ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561 ณ โลหะปราสาท วัดอรัญญวาส (บ้านปง) อ.หางดง จ.เชียงใหม่

234567891011

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6