web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

วันจักรีมหาราช 2561

1

     6 เมษายน 2561 ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี นำคณาจรรย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมงานวันจักรีมหาราช ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพ/ข่าว :ตั้ม สุวิท เอฟซี)

2

    นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน / นักศึกษา ร่วมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(ข่าว Srimoon Sanmaengma) 

345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6