web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561

1

 

โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรประจำปี 2561 บรรยายโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ MBU 2 มมร วิทยาเขตล้านนา 26 มีนาคม 2561

2345678

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6