web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มาฆบูชา 2561

1
พระสัญชัย  ญาณวีโร อาจารย์ประจำหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเวียนเทียนรอบพระธาตุเจดีย์หลวง เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา ณ ลานพระธาตุเจดีย์หลวง 28 กุภาพันธ์ 2561 (ภาพ ตั้ม สุวิท เอฟซี)

2345

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6