web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561

IMG 5782

     เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 พระครูวิทิตศาสนาทร,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรม กำกับ ติดตาม การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี 2561 โดย ดร.วสิฐพัชร์  วาฤทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักประกันคุณภาพเข้าร่วมให้คำชี้แนะแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มมร วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุม MBU4 IMG 5791

 

IMG 5784IMG 5785IMG 5787IMG 5793IMG 5794IMG 5795IMG 5802IMG 5806

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6