web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ธนาคากรุงไทยพระสิงห์ สวัสดีปีใหม่

1

ผู้จัดการธนาคากรุงไทย สาขาพระสิงห์ มาสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ข่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

23

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6