web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ประกาศรับสม้ัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โควต้าบรรพชิต

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง รับสม้ัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

ประเภทโควต้าบรรพชิต

ประกาศรับสมัครโควต้า บรรพชิต 

ใบสมัครปริญญาตรี โควต้าบรรพชิต 

 

 

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6