web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"

 

3

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน"

     ผศ.ดร.ตระกุล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชลัย วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมรงคณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 8 ธันวาคม 2560

IMG 2216 copyIMG 2178 copyIMG 2186 copyIMG 2192 copyIMG 2204 copyIMG 2229 copyIMG 2245 copyIMG 2247 copyIMG 2254 copyIMG 2260 copyIMG 2261 copy

0102

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6