web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการสัมมนาทางวิชาการ ภัยของพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน

1 copy

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ภัยของพระพุทธศาสนาในสถานการณ์ปัจจุบัน" โดย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 4 "สิงห์ธรรม" มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 29 ตุลาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6