web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการต้านยาเสพติด 2560

 1

     พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการต้านยาเสพติดเพื่อถวายความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด พร้อมแนวทางการป้องกัน และแก้ไขแก่พระภิกษุสามเณร ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 นี้ ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

23034567891011121314

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6