web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน

1 copy

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธาพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน ชนเผ่า โรงเรียนปายวิทยาคาร  (๘-๑๐ กันยายน ๒๕๖๐)

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6