web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ตารางสอบปลายภาค 1/2560 ปี 4 ศึกษาศาสตร์

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

.

 

ตารางสอบปลายภาค ปกติเช้า

  

ตารางสอบปลายภาค ปกติบ่าย

 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6