web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

มอบของอุปกรณ์การเรียน ร่ม เสื้อกันฝน อาหารแห้ง ให้น้องๆ โรงเรียนปางคอง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน

1 copy

     พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา มอบของอุปกรณ์การเรียน ร่ม เสื้อกันฝน อาหารแห้ง ให้น้องๆ โรงเรียนปางคอง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 19 สิงหาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy7 copy8 copy9 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6