web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

แสดงความยินดีเนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

1

    ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูช มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

02

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6