web-en-newstd-61


 

เนื้อหา

ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

1 copy

     พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัยเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และวันเข้าพรรษา ทางรายการ "มองเมืองเหนือ" กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียงเมตตาศึกษา ร่วมในรายการด้วย นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึง งานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (ภูมิภาค) ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3 กรกฏาคม 2560

2 copy3 copy4 copy5 copy6 copy

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6