web-en-std-61


 

เนื้อหา

บทบาทของมมร ล้านนา ที่ดำเนินงานกองทุน กยศ.

a
     ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานประชุมสัมมนาพิเศษ "บทบาทของมมร ล้านนา ที่ดำเนินงานกองทุน กยศ.ให้นักศึกษาตระหนักรู้ รับผิดชอบ จิตอาสา" 12-13 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม mbu4 (ภาพ/ข่าว : ตั้ม สุวิท เอฟซี)
bcdefghi

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์/โทรสาร. 0-5327-0975-6