ประกาศรับสม้ัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โควต้าบรรพชิต

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

เรื่อง รับสม้ัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

ประเภทโควต้าบรรพชิต

ประกาศรับสมัครโควต้า บรรพชิต 

ใบสมัครปริญญาตรี โควต้าบรรพชิต