โครงการต้านยาเสพติด 2560

 1

     พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการต้านยาเสพติดเพื่อถวายความรู้เรื่องพิษภัยของยาเสพติด พร้อมแนวทางการป้องกัน และแก้ไขแก่พระภิกษุสามเณร ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน 2560 นี้ ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

23034567891011121314