1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

 

 
 

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ., ดร.
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

 
  หน้าแรก  
ประวัติวิทยาเขต
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
โครงสร้างบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา
วารสาร ล้านนาวิชาการ
สนง.วิทยาเขต
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ
ห้องสมุด
พระสอนศีลธรรม
กองทุนเงินกู้ยืม (กยศ)
บุคลากร
พระสอนศีลธรรม
โครงสร้างหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ตั้ง

 

ผู้เยี่ยมชม  

 
 

Link...วิทยาเขต

 
   
 

 Link. มหาวิทยาลัย

 

 

 
 

 

 

 

กยศ.

 

Download
เอกสาร
(ปริญญาตรี)
ลน.01-2
6

 

 

 

  ปรัชญามหาวิทยาลัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา :Academic Excellence based on Buddhism  

 

 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มคอ 2
(การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 
 

เปิดรับสมัครพระภิกษุ-สามเณร และประชาชนทั่วไป เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 

 
 

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท
ประจำปีการศึกษา 2557

 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาโท  
 

  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557
 
ประกาศ การยืนคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
ปฏิทินการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
  ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสังคมวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
 
ตารางเรียนตารางสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2558
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2558

 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาตรี

 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (บรรพชิต) เพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2557
 
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (บรรพชิต) ประจำปีการศึกษา 2557
  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี(คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
 
ตารางเรียนตารางสอน รัฐศาสตร์การปกครอง (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ประกาศผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  รัฐศาสตร์การปกครอง (เสาร์-อาทิตย์) 2558  
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2558 รัฐศาสตร์ฯ
(เสาร์-อาทิตย์)
 
แจ้งกำหนดการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2557
 
ตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อน รัฐศาสตร์ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557

 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 

 
    ข่าวครูพระสอนศีลธรรม  
 

  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน มีนาคม 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
มกราคม 2557 งวดที่ 2
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
ธันวาคม งวดที่ 2
  ค่าตอบแทนครูพระสอนศีลธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
     ข่าวกองทุน กยศ. วข ล้านนา  
 

หน้าแรกกองทุน กยศ. วข ล้านนา
  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปี 2558 (สำหรับ ผู้กู้รายใหม่/รายเก่าย้ายสถานศึกษา)
  แบบฟอร์มโครงการจิตอาสา
2558
  แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558
  กำหนดการณ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี 2558)
 
 รายการโอนเงินนักศึกษา
3 ตุลาคม 2557
 
 รายการโอนเงินนักศึกษา 11 กันยายน 2557

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
    ปฏิทินการศึกษา     ตารางเรียน
 
  ปฏิทินการศึกษา 2/2558 (เสาร์-อาทิตย์)
 
ปฏิทินการศึกษา 1/2558 (เช้า-บ่าย
) (AEC)
 
ปฏิทินการศึกษา 1/2558 (เช้า-บ่าย)
  ปฏิทินการศึกษา 1/2558 (เสาร์-อาทิตย์)
  ปฏิทินการศึกษา 3/2557 (เสาร์-อาทิตย์)
  ปฏิทินการศึกษา 3/2557 (เช้า-บ่าย)
  ตารางเรียน 3/2557 (เช้า-บ่าย)
  ตารางเรียน 2/2557 (เช้า-บ่าย)
 
ตารางเรียน 2/2557 (เสาร์-อาทิตย์)
 
ตารางเรียน 1/2557 (เช้า-บ่าย)

  ตารางเรียน 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 2/2556 (เช้า-บ่าย) 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ภาพข่าว มมร ล้านนา
    ความคืบหน้าการถมดินปรับพื้น ณ โครงการขยาย มมร วิทยาเขตล้านนา
 

ความคืบหน้าการถมดินปรับพื้น ณ โครงการขยาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
  อาจารย์ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ ได้มอบโครงกระดูกพลาสติก
 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2558 อาจารย์ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้นำโครงกระดูกพลาสติก มอบถวายแก่ห้องสมุด ไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาว่าในตัวมนุษย์เรานั้น มีอะไรบ้าง  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    ร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2557 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดย นายกมล บุตรชารี ผู้ช่วยอธิบดี วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    บันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช
 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รวมบันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช ในนาม มมร วิทยาเขตล้านนา  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    งานสัปดาห์พุทธศาสตร์อุดมศึกษา มมร ล้านนาวิชาการ ครั้งที่ 3
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2557 พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานสัปดาห์พุทธศาสตร์อุดมศึกษา มมร ล้านนา วิชาการ 2557 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)   ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2557 พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อาจารย์พิเศษประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2557  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 

อ่านข่าวทั้งหมด >>>

 
 
     ข่าวประกวดราคา  
 

  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ สอบราคาซื้อเรียกเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปี 2558
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (จ้างถมดิน) วิทยาเขตล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ เรื่อง แก้ไขผู้ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2558 หมวดเงินงบประมาณ เริ่มขาย 26 - 30 ม.ค. 58
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน
 
ประกาศ การคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนโดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ข่าวประกาศ  
 

  เอกสาร Download กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓  “ล้านนาเกมส์”
 
แผนที่สนามกีฬา 700 ปี เชียงใหม่ ใช้ในการแข้งขัน กีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 3 “ล้านนาเกมส์”

 
รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลชาย กีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ 3 “ล้านนาเกมส์” มมร วิทยาเขตล้านนา

 
กำหนดการ“สัปดาห์พุทธศาสตร์ อุดมศึกษา มมร ล้านนาวิชาการ ๒๕๕๗“ครั้งที่ ๓
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินทุน เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 
กำหนดการกำหนดการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
 
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (บุคลากร) ปีการศึกษา 2557
 
กำหนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
  ขอเชิญรวมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     เกี่ยวกับกฎหมาย  
 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  หนังสือรับรองหลักสูตร
  การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อปริญญา
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ข้าราชการครู
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 

อ่านทั้งหมด>>>

 
    งานวิจัย  
 
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2553
  
หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2552
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2551
 
 
 

งานวิจัยทั้งหมด>>

 
     บทความ  
 
  ปัญหาสุขภาพกับสังคมไทย ... นางสาวณัฎฐา ม้วนสุธา
 
ครูไทยยุคใหม่ สอนได้ วิจัยเป็น ... พระมหาสกุล มหาวีโร

 
การจัดการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรของ มมร วิทยาเขตล้านนา ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
ตามองเรา เท้าที่ก้าวไปข้างหน้า ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  USR ของมมร ต่อสังคม ... ดร
.ตระกูล ชำนาญ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยของปวงชน ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
 
 

บทความทั้งหมด>>

<<กลับขึ้นด้านบน>>

 
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com, asksak@hotmail.com