1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

 

 
 

พระราชพิศาลมุนี
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

 
  หน้าแรก  
ประวัติวิทยาเขต
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
โครงสร้างบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา
สนง.วิทยาเขต
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ
กองทุนเงินกู้ยืม (กยศ)
ห้องสมุด
บุคลากร
โครงสร้างหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ตั้ง

 

ผู้เยี่ยมชม  

 
 

Link...วิทยาเขต

 
   
 

 Link. มหาวิทยาลัย

 

 

 
 

 

 

 

กยศ.

 

Download
เอกสาร
(ปริญญาตรี)
ลน.01-2
6

 

 

 

  ปรัชญามหาวิทยาลัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา :Academic Excellence based on Buddhism  

 

 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มคอ 2
(การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 
 

ตารางเรียนตารางสอน และปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
ภาคเรียนที่ 1 / 2557

 
 

ตารางการประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

 
 

กำหนดการกำหนดการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร
คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557

 
 

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557

 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาโท  
 

  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
 
ประกาศ รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2557
  ปฏิทินการศึกษา และตารางเรียน (ปริญญาโท) รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่1/2557

  ประกาศ เปิดรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) รุ่นที่ 10 ภาคเรียนที่1/2557
  ประกาศ ชำระค่ารักษาสถานภาพ นักศึกษา ร่นที่ 7-9 ภาคเรียนที่ 1/2557
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาตรี

  ตารางเรียนตารางสอน/ปฏิทินการศึกษา ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1 / 2557 (เสาร์-อาทิตย์)
 
ตารางการประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
 
ประกาศ แจ้งรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
 
ประกาศ รายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) ปี 2557
  ผลการสอบภาคการศึกษาฤดูร้อน (3/2556) ภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์)
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 

 
    ข่าวครูพระสอนศีลธรรม  
 

  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน มีนาคม 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2557 งวดที่ 1

  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
มกราคม 2557 งวดที่ 2
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
ธันวาคม งวดที่ 2
  ค่าตอบแทนครูพระสอนศีลธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
     ข่าวกองทุน กยศ. วข ล้านนา  
 

หน้าแรกกองทุน กยศ. วข ล้านนา
 
 
เปลี่ยนแปลงกำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายใหม่-รายเก่าย้ายสถานศึกษา
 
 แบบคำข้อกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปีการศึกษา 2557
  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายใหม่-รายเก่าย้ายสถารศึกษา
  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนฯ (กยศ.) ปี 2557 ผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี (ปี 2-5 )
 
ตัวอย่างสัญญาที่ถูกต้อง
 
ตัวอย่างเอกสารสำเนาบัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
    ปฏิทินการศึกษา     ตารางเรียน
 
  ปฏิทินการศึกษา 1/2557 (เช้า-บ่าย)
 
ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
 
ปฏิทินการศึกษา 2/2556 (เช้า-บ่าย)
 
ปฏิทินการศึกษา 1/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 1/2557 (เช้า-บ่าย)
  ตารางเรียน 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 2/2556 (เช้า-บ่าย) 
 
ตารางเรียน 1/2556 (เช้า-บ่าย)

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ภาพข่าว มมร ล้านนา
    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (เสาร์-อาทิตย์)
 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2557 พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อาจารย์พิเศษประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2557  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
  พิธีเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2557 พระราชพิศาลมุนี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวต้อนรับคณาจารย์ที่เข้าร่วมประชุมในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    โครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา ประจำปี 2557 (วันที่ 2)
 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 พระมหาปุณณ์สมบัติ ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาพัฒนาพระนักเผยแผ่ ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    โครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา ประจำปี 2557 (วันที่ 2)
 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  โดยมีนายกมล บุตรขารี ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.เขียน วันทนียตระกูล อาจารย์ประจำ และเจ้าหน้า มมร วิทยาเขตล้านนา ได้จัดโครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา ประจำปี 2557 ณ วัดเดชดำรงค์ ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    โครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา ประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยมีนายกมล บุตรขารี ผู้ช่วยอธิการบดี รศ.เขียน วันทนียตระกูล อาจารย์ประจำ และเจ้าหน้า มมร วิทยาเขตล้านนา ได้จัดโครงการอนุรักษ์หมอเมืองล้านนา ประจำปี 2557 ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    อบรมการใช้โปรแกรม ระบบบริหารการศึกษา
 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ได้จัดอบรมบรรยายสาธิตการใช้โปรแกรมฐานข้อมูล ระบบบริหารการศึกษา (ระบบทะเบียนนักศึกษา) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร MBU 2  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 

อ่านข่าวทั้งหมด >>>

 
 
     ข่าวประกวดราคา  
 

  ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน
 
ประกาศ การคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนโดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

  ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2557 (หมวดเงินรายได้)
 
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน
 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ข่าวประกาศ  
 

  กำหนดการกำหนดการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
 
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (บุคลากร) ปีการศึกษา 2557
 
กำหนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
  ขอเชิญรวมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
  กำหนดการกีฬาสี ครั้งที่ 8

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     เกี่ยวกับกฎหมาย  
 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  หนังสือรับรองหลักสูตร
  การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อปริญญา
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ข้าราชการครู
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 

อ่านทั้งหมด>>>

 
    งานวิจัย  
 
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2553
  
หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2552
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2551
 
 
 

งานวิจัยทั้งหมด>>

 
     บทความ  
 
  การจัดการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรของ มมร วิทยาเขตล้านนา ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
ตามองเรา เท้าที่ก้าวไปข้างหน้า ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  USR ของมมร ต่อสังคม ... ดร
.ตระกูล ชำนาญ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยของปวงชน ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
วิธีการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ ... ผศ.เขียน วันทนียตระกูล

  เปิดประตูสู่อาเชียน...ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
 
 
 

บทความทั้งหมด>>

<<กลับขึ้นด้านบน>>

 
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com, asksak@hotmail.com