1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

 

 
 

พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์, ผศ., ดร.
รักษาการแทน
รองอธิการบดี
วิทยาเขตล้านนา

 
  หน้าแรก  
ประวัติวิทยาเขต
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
โครงสร้างบริหาร
สภามหาวิทยาลัย
บัณฑิตศึกษา
สนง.วิทยาเขต
วิทยาลัยศาสนศาสตร์
ศูนย์บริการวิชาการ
ห้องสมุด
พระสอนศีลธรรม
กองทุนเงินกู้ยืม (กยศ)
บุคลากร
พระสอนศีลธรรม
โครงสร้างหลักสูตร
ประกันคุณภาพการศึกษา
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
ประมวลภาพกิจกรรม
แผนที่ตั้ง

 

ผู้เยี่ยมชม  

 
 

Link...วิทยาเขต

 
   
 

 Link. มหาวิทยาลัย

 

 

 
 

 

 

 

กยศ.

 

Download
เอกสาร
(ปริญญาตรี)
ลน.01-2
6

 

 

 

  ปรัชญามหาวิทยาลัย : ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา :Academic Excellence based on Buddhism  

 

 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มคอ 2
(การจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

 
 

ประกาศ แจ้งกำหนดการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557
นักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์และบรรพชิต) รหัส 53

 
 

ตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อน รัฐศาสตร์การปกครอง
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557

 
 

ประกาศผลผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2558
(รัฐฯ รอบสอง และพุทธฯ ศึกษาฯ บรรพชิต)

 
 

ประกาศ การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2557

 
 

ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ภาคปกติ (บรรพชิตและคฤหัสถ์) และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
พ.ศ. 2558 (แก้ไขเพิ่มเติม)

 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาโท  
 

  ประกาศ การยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
 
ตารางสอบปลายภาคบัณฑิตศึกษา (ป.โท) รุ่นที่ 11 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 
ประกาศ ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (ขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต) ประจำปี 2557 (ครั้งที่ 2)
 
ผลการศึกษา 2/2557 บัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 10 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวล (Comprehensive Examination) สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
 
ผลผลการศึกษา 2/2557 บัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 10 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
    ข่าวการศึกษา ปริญญาตรี

  แจ้งกำหนดการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2557
 
ตารางเรียนตารางสอนภาคฤดูร้อน รัฐศาสตร์ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
 
ประกาศผลผลสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2558 (รัฐฯ รอบสอง และพุทธฯ ศึกษาฯ บรรพชิต)
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปี 2558 (รัฐฯ รอบสอง+บรรพชิต)
 
ค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์
) พ.ศ. 2558
 
การลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2557 ภาคปกติ ภาคพิเศษ
 
ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เช้า-บ่าย คณะศึกษาศาสตร์) 1/2558

 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 

 
    ข่าวครูพระสอนศีลธรรม  
 

  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน มีนาคม 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน กุมภาพันธ์ 2557 งวดที่ 1
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
มกราคม 2557 งวดที่ 2
  รายการโอนเงินพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เดือน
ธันวาคม งวดที่ 2
  ค่าตอบแทนครูพระสอนศีลธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
 

.อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
 
     ข่าวกองทุน กยศ. วข ล้านนา  
 

หน้าแรกกองทุน กยศ. วข ล้านนา
  กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ปี 2558 (สำหรับ ผู้กู้รายใหม่/รายเก่าย้ายสถานศึกษา)
  แบบฟอร์มโครงการจิตอาสา
2558
  แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 2558
  กำหนดการณ์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่า เลื่อนชั้นปี 2558)
 
 รายการโอนเงินนักศึกษา
3 ตุลาคม 2557
 
 รายการโอนเงินนักศึกษา 11 กันยายน 2557

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
    ปฏิทินการศึกษา     ตารางเรียน
 
  ปฏิทินการศึกษา 1/2558 (เช้า-บ่าย) (AEC)
 
ปฏิทินการศึกษา 1/2558 (เช้า-บ่าย)
 
ปฏิทินการศึกษา 3/2557 (เสาร์-อาทิตย์)
  ปฏิทินการศึกษา 3/2557 (เช้า-บ่าย)

 
ปฏิทินการศึกษา 2/2557 (เช้า-บ่าย)
 
ปฏิทินการศึกษา
2/2557 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 3/2557 (เช้า-บ่าย)
  ตารางเรียน 2/2557 (เช้า-บ่าย)
 
ตารางเรียน 2/2557 (เสาร์-อาทิตย์)
 
ตารางเรียน 1/2557 (เช้า-บ่าย)

  ตารางเรียน 2/2556 (เสาร์-อาทิตย์)
  ตารางเรียน 2/2556 (เช้า-บ่าย) 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ภาพข่าว มมร ล้านนา
    ความคืบหน้าการถมดินปรับพื้น ณ โครงการขยาย มมร วิทยาเขตล้านนา
 

ความคืบหน้าการถมดินปรับพื้น ณ โครงการขยาย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 25 มิถุนายน 2558  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
  อาจารย์ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ ได้มอบโครงกระดูกพลาสติก
 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม  2558 อาจารย์ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้นำโครงกระดูกพลาสติก มอบถวายแก่ห้องสมุด ไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาว่าในตัวมนุษย์เรานั้น มีอะไรบ้าง  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    ร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวามหาราช
 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม  2557 คณาจารย์เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำโดย นายกมล บุตรชารี ผู้ช่วยอธิบดี วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    บันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช
 

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา รวมบันทึกเทปโทรทัศน์ อาเศียรวาท 5 ธันวามหาราช ในนาม มมร วิทยาเขตล้านนา  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    งานสัปดาห์พุทธศาสตร์อุดมศึกษา มมร ล้านนาวิชาการ ครั้งที่ 3
 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน  2557 พระราชบัณฑิต รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในงานสัปดาห์พุทธศาสตร์อุดมศึกษา มมร ล้านนา วิชาการ 2557 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมพระราชปริยัตโดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์ (MBU4)   ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
    พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปี 2557
 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2557 พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อาจารย์พิเศษประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเสาร์-อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา 2557  ...
รายละเอียดเพิ่มเติม>>>
 
 

อ่านข่าวทั้งหมด >>>

 
 
     ข่าวประกวดราคา  
 

  ประกาศ สอบราคาซื้อเรียกเสนอราคาประกันอุบัติเหตุนักศึกษาประจำปี 2558
 
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (จ้างถมดิน) วิทยาเขตล้านนา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
ประกาศ เรื่อง แก้ไขผู้ได้รับการคัดเลือกให้จำหน่ายพัสดุ
  ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 2558 หมวดเงินงบประมาณ เริ่มขาย 26 - 30 ม.ค. 58
 
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศการจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียน
 
ประกาศ การคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนโดยวิธีการคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     ข่าวประกาศ  
 

  กำหนดการ“สัปดาห์พุทธศาสตร์ อุดมศึกษา มมร ล้านนาวิชาการ ๒๕๕๗“ครั้งที่ ๓
 
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินทุน เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก
 
กำหนดการกำหนดการ โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557
 
โครงการจัดการความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (บุคลากร) ปีการศึกษา 2557
 
กำหนการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2557
  ขอเชิญรวมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 

 
 

อ่านข่าวทั้งหมด>>>

 
     เกี่ยวกับกฎหมาย  
 
  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
  หนังสือรับรองหลักสูตร
  การกำหนดชื่อปริญญาและอักษรย่อปริญญา
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ.
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. ข้าราชการครู
  หนังสือรับรองคุณวุฒิจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 
 

อ่านทั้งหมด>>>

 
    งานวิจัย  
 
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2553
  
หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2552
   หัวข้องานวิจัยบุคลากร ปีการศึกษา 2551
 
 
 

งานวิจัยทั้งหมด>>

 
     บทความ  
 
  ครูไทยยุคใหม่ สอนได้ วิจัยเป็น ... พระมหาสกุล มหาวีโร
 
การจัดการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรของ มมร วิทยาเขตล้านนา ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
ตามองเรา เท้าที่ก้าวไปข้างหน้า ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  USR ของมมร ต่อสังคม ... ดร
.ตระกูล ชำนาญ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยของปวงชน ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
 
วิธีการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ ... ผศ.เขียน วันทนียตระกูล

 
 
 

บทความทั้งหมด>>

<<กลับขึ้นด้านบน>>

 
 

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com, asksak@hotmail.com