วิสัยทัศน์และพันธกิจ
"ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา Academic Excellence Based On Buddhism"
 


พระมหาวีรศักดิ์ สุรเมธี
 

ข้อมูลการทำงานวิจัย
:::รวมวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์:::

สารสนเทศข้อมูลบริการ
:::รายชื่อผู้ที่สำเร็จการศึกษา:::
:::ตรวจสอบเกรด:::

 


คณาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
ศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา  จังหวัดเชียงใหม่


 
รูปภาพ
ชื่อ - ฉายา - นามสกุล
คุณวุฒิ
ตำแหน่ง
รศ. ดร. สุวิทย์ รุ่งวิสัย
ป.ธ.๕, น.บ. M.A. Ph.D. (Sociology)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ
ดร. ภูมินทร์ สันติทฤษฎีกร
B.A., M.A., Ph.D. (รัฐศาสตร์การปกครอง)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ

ดร. บุศรา โพธิสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ
ดร. ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ค.บ., M.S., Ph.D. (Development Communication), Ph.D. (Public Managment)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ
ผศ. ดร. วัฒนา สุกัณศีล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ
ผศ. เอกกมล สายจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/อาจารย์พิเศษ