1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

      งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระพุทธพจนวราภรณ์

 
งานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระพุทธพจนวราภรณ์
(หลวงปู่จันทร์ กุสโล)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
อดีตรองอธิการบดี มมร วิทยาเขตล้านนา
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 17.00 น.
ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดิลิงค์
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


กำหนดการ

วันที่ 5 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = โรงเรียนเมตตาศึกษาและคณะศิษยานุศิษย์
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระพุทธิสารโสภณ วัดล้านนาญาณวราราม จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดหัวฝาย)
  เจ้าภาพ คุณพ่อเสรี คุณแม่นวลฉวี  เสนาคำ และครอบครัว
 
วันที่ 6 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่/วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่/พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่/ยุวพุทธิสมาคมจังหวัดเชียงใหม่/กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระครูวิทิตศาสนกิจ วัดดอยปุย จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดหัวข่วง)
  เจ้าภาพ ลูกหลานขุนรักษาเวฬุวัน
   
วันที่ 7 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระโสภณธรรมสาร วัดป่าดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดท่าใหม่อิ)
  เจ้าภาพ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
วันที่ 8 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = มณฑลทหารบกที่ 33 กองบิน 41
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระศรีสิทธิเมธี วัดสวนดอก จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดอุปคุต)
  เจ้าภาพ  1. คณะแพทยศสาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
              2. คุณพ่อวิสูตร คุณแม่ลัดดา  ศรีทองคำ และลูกหลาย
 
วันที่ 9 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = มหาวิทยาลัยแม่โจ้ / มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระสิงหวิชัย วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดพวกช้าง)
  เจ้าภาพ  โรงเรียนสิริมังคลานุสรณ์
   
วันที่ 10 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / คณะแพทยศาสตร์ / คณะพยาบาลศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราช เชียงใหม่
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระครูกิติสารมุนี วัดศรีสุทธาวาส จ.เลย
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดป่าตัน)
  เจ้าภาพ  คุณบรรจง  สกุลดีมา และครอบครัว
   
วันที่ 11 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = ประธานหอการค้าเชียงใหม่/คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ (กรอ.)
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระธรรมมังคลาจารย์ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดกู่เต้า)
  เจ้าภาพ  1. จังหวัดเชียงใหม่              2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
              3. คุณแม่สายหยุด  ศรีวิลา    4. สมาคมชาวเถิน
 
วันที่ 12 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระราชเขมากร วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดปัเสา)
  เจ้าภาพ บ.บุญยืนวงค์ จำกัด โดย คุณวัลลภา  ชมภูรัตน์ พร้อมเพื่อนๆ
   
วันที่ 13 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = ตำรวจภูธรภาค 5 / ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระศรีญาณโสภณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดศรีมุงเมือง)
  เจ้าภาพ  หมาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
   
วันที่ 14 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = อธิบดีพิพากษาศาล ภาค 5 / ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ / ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระเทพโกศล วัดศรีโสดา จ.เชียงใหม่
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดสันติธรรม)
  เจ้าภาพ    1. คุณพรหมณฐ  พงศ์คณนันท์
                2. โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
 
วันที่ 15 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดธรรมนิยาม
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / เจ้านายฝ่ายเหนือ / ส่วนราชการ / ผู้บังคับการกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 3 / ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
13.00 น. พิธีขอขมาสรีระสังขารหลวงปู่ และอาราธนาสังขารหลวงปู่ลงจากพระวิหารหลวง
  ตั้งขบวนอัญเชิญอาราธนาขึ้นประดิษฐาน ณ เมรุปราสาทพญานกหัสดิลิงค์
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระครูพุทธิสารสุนทร (บุญกู้) วัดพระศรีมหาธาตุ กรุงเทพมหานคร
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดล้านนาญาณสังวราราม)
  เจ้าภาพ  เจ้านายฝ่ายเหนือ
   
วันที่ 16 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดอนัตตลักขณสูตร
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ / เทศบาลนครเชียงใหม่
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
19.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระเทพดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดพระอภิธรรม (วัดป่าดาราภิรมย์)
  เจ้าภาพ   1. สำนักสงฆ์พุทธพจนวราราม
               2. เมตตาศึกษา รุ่น 16
   
วันที่ 17 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดอาทิตตปริยายสูตร
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = แม่ทัพภาค 3 / มณฑลทหารบกที่ 33
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป
16.30 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
17.00 น. พระราชาคณะถวายพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์
  โดย พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร
  พระสงฆ์ 4 รูป สวดคาถาธรรมบรรยาย (วัดราชสิทธาราม, วัดพระสิงห์)
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
18.00 น. พระสงฆ์ 91 รูป สวดมาติกาบังสุกุล
   
วันที่ 18 มกราคม 2553
07.00 น. ทำบุญตักบาตรถวายพระสงฆ์ 91 รูป
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉัน (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = องคมนตรี (นายแพทย์เกษม  วัฒนชัย)
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 1,500 รูป
13.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป รับผ้าบังสุกุล (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
14.00 น. พระสงฆ์ 91 รูป ขึ้นพิจารณาผ้าไตรบังสุกุลบนเมรุ (ในพระบรมราชานุเคราะห์)
17.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ
19.00 น. ทำพิธีถวายพระเพลิง (เผาจริง) ตามโบราณล้านนาประเพณี อบรมจิตภาวนา
  ปฏิบัติกรรมฐาน ฟังพระธรรมเทศนาจากครูอาจารย์สายกรรมฐาน ตลอดทั้งคืน อาทิ
- พระญาณวิศิษฐ์ วัดอโศการาม จ.สมุทรสาคร
- พระครูวิบูลย์ธรรมกิจ (หลวงพ่อบัวเกตุ) วัดแม่ปาง จ.แม่ฮ่องสอน
- พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน) วัดป่าศรีอภัยวัน จ.เลย
   
วันที่ 19 มกราคม 2553
07.00 น. พระสงฆ์ 3 รูป บังสุกุล รับพระราชทานภัตตาหาร 3 หาบ ในการเก็บอัฐิ
  ประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล = ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ / ส่วนราชทุกส่วน
09.00 น. อัญเชิญอัฐิ ประดิษฐาน บนพระวิหารหลวง
10.00 น. พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ฉลองอัฐิ
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณร ประมาณ 300 รูป เสร็จพิธี
   
   
   

กลับขึ้นด้านบน

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com