สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดให้ ผวจ เชียงใหม่ เชิญพวงมาลาประทาน วางหน้าศพ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ นายศุภชัย  เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน วางหน้าศพ ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม ณ ศาลาบุญทวีประสงค์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่