มมร ล้านนา l โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

โครงการพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป กลุ่มงานธุรการและงานสารบรรณและกลุ่มงานทะเบียนและวัดผลประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท ตำบลไทรโยค อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย พระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ พระมหาวีรศักดิ์  สุรเมธี,ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านงานทะเบียนและวัดผลและงานธุรการและงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป