มมร ล้านนา l โครงการพัฒนาหลักสูตรครู ๔ ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.๑

     พระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานให้โอวาทผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตร 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1 โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองอธิการบดี ผู้อำนวยการ และอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ทุกๆ หลักสูตร ศึกษาศาสตร์ ณ วัดท่าตอนพระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนารับเป็นเจ้าภาพ มีการร่างหลักสูตรศึกษาศาสตร์ (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ประกอบด้วย
✅1.การสอนภาษาไทย
✅2.การสอนภาอังกฤษ
✅3.การศึกษาปฐมวัย
✅4.การประถมศึกษา
✅5.การสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
✅6.การสอนพระพุทธศาสนา