มมร ล้านนา l แสดงความยินดี ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ทรงศักดิ์  พรมดี ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยมหามกุกราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา