มมร ล้านนา l รก.รองอธิการบดี เข้าร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาลุ่มน้ำโขง มมร วข อีสาน

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและเขตลุ่มน้ำโขง ณ มหวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น