มมร ล้านนา l รองอธิการบดี ให้การต้อนรับภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ให้การต้อนรับภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในโอกาส ศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและการบริหารจัดการหลักสูตร 11 กันยายน 2561