มมร ล้านนา l มุทิตาสักการะรองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ถวายมุทิตาสักการะ พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองอธิการบดี” มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑