มมร ล้านนา l มมร ล้านนา ร่วมกับ สถาบันวิจัยญาณสังวร กรมพัฒนาชุมชน จัดโครงการเสวนาวิจัยพัฒนาชุมชน

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดการเสวนาโครงการวิจัยพัฒนาชุมชน เรื่องรูแปบบการประยุกต์หลักสาราณียธรรมในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2561 ณ ภัตตาคารตูลู่ (Tulou) วันที่ 9 กันยายน 2561