มมร ล้านนา l พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทน รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี ที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน (ภาพ : Pongsathorn Ngrentok Apao)