มมร ล้านนา l พิธีเปิดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วัดศรีสุพรรณ

ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรหมดี อาจารย์มงคลชัย สมศรี และนักศึษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลเครื่องเงิน เครื่องเขินเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ณ วัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลายเชียงใหม่ 29 ธันวาคม 2561 อันเนื่องจากโครงการวิจัยพัฒนาชุมชน เรื่องรูแปบบการประยุกต์หลักสาราณียธรรมในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนวัดศรีสุพรรณ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี งบประมาณ 2561