มมร ล้านนา l ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ วิทยาเขตล้านนา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาเขต ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม ซึ่งผลการประเมิน คะแนน 4.46 ระดับดี