มมร ล้านนา l ค่ายพัฒนาคุณธรรม นักศึกษาชั้นปี 1 ประจำปีการศึกษา 2561

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทน รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาคุณธรรม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ อุทยานธรรมน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561