มมร ล้านนา I ผศ.ดร.ตระกูล ชำนาญ ผู้ช่วยอธิการบดี ประธานกรรมการตรวจประเมินหลักสูตร การพัฒนาสังคม ราชภัฏบุรีรัมย์

ผศ.ดร.ตระกูล  ชำนาญ  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตร การพัฒนาสังคม ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 2 สิงหาคม 2561