มมร ล้านนา : โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด 15-16 มีนาคม 2562