มมร ล้านนา : โครงการรัฐศาสตร์จิตอาสาพัฒนาสังคม

โครงการรัฐศาสตร์จิตอาสา พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ณ โรงเรียนบ้านต่อเรือ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562