มมร ล้านนา :โครงการนำความรู้สู่ยอดดอย เเละ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน โดยชมรมครุรติไท

โครงการนำความรู้สู่ยอดดอย เเละ ปรับภูมิทัศน์โรงเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “เเม่ฟ้าหลวง” บ้านขุนหาด ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยชมรมครุรติไท มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา