มมร ล้านนา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายหลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป

พระครูสุนทรมหาเจติยานุรักษ์,ดร. รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นำผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม เพื่อน้อมอุทิศถวายองค์หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป ณ วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่